Quy định mới khi mua nợ xấu theo giá trị thị trường

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó, công ty Quản lý tài sản chỉ được mua khoản nợ xấu tại điểm a khoản 7a Điều 3 Thông tư 19 sau khi đã thực hiện các công việc sau đây:

  • Đánh giá khoản nợ xấu đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư này;

  • Xác định giá trị thị trường của khoản nợ xấu, kể cả tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đó. Công ty Quản lý tài sản phải định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng định giá độc lập xác định giá trị khoản nợ xấu;

  • Đánh giá hiệu quả kinh tế, rủi ro và khả năng thu hồi vốn mua khoản nợ xấu;

  • Phân tích, đánh giá thực trạng và triển vọng khoản nợ xấu, khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ và các điều kiện thỏa thuận mua nợ với tổ chức tín dụng bán nợ;

  • Dự kiến các biện pháp khả thi xử lý nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 09/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

112

Văn bản liên quan