Quy định mới về chế độ báo cáo của dự án sử dụng vốn ODA

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi bổ sung các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo quy định mới, đối với các chương trình dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cấp chủ dự án, chế độ báo cáo được thực hiện như sau:

Báo cáo 6 tháng và cả năm:

  • Báo cáo 6 tháng và cả năm áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.

  • Trong thời hạn 10 ngày sau khi kết thúc tháng 6 hằng năm, 20 ngày sau khi kết thúc năm, chủ dự án gửi Báo cáo 6 tháng, cả năm về tình hình thực hiện chương trình, dự án về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và nhà tài trợ nước ngoài, đồng thời cập nhật vào Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn Nhà nước

Báo cáo giám sát đánh giá trước khi khởi công

  • Báo cáo giám sát đánh giá trước khi khởi công áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.

  • Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo giám sát đánh giá trước khi khởi công 15 ngày đồng thời cập nhật trực tuyến vào Hệ thống.

Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án

  • Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.

  • Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo trước khi điều chỉnh dự án đồng thời cập nhật trực tuyến vào Hệ thống.

Báo cáo kết thúc chương trình, dự án

  • Báo cáo kết thúc dự án áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.

  • Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc thực hiện chương trình, dự án, chủ dự án phải gửi báo cáo đồng thời cập nhật trực tuyến vào Hệ thống.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

640

Văn bản liên quan