Quy định mới về chế độ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư 56/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Theo đó, chế độ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không bao gồm kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định, quan trắc. Cụ thể được Thông tư 56/2019/TT-BGTVT quy định như sau:

che do bao tri tai san ket cau ha tang hang khong, Thong tu 56/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, kiểm tra tài sản kết cấu hạ tầng hàng không:

- Việc kiểm tra có thể bằng trực quan hoặc bằng thiết bị chuyên dụng;

- Kiểm tra bao gồm kiểm tra theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình bảo trì được duyệt; kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng của tài sản làm cơ sở cho việc bảo trì tài sản.

Thứ hai, bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hàng năm và quy trình bảo trì được phê duyệt.

Thứ ba, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không:

- Sửa chữa là các hoạt động khắc phục hư hỏng của tài sản được phát hiện trong quá trình khai thác, sử dụng nhằm đảm bảo sự làm việc bình thường, an toàn của tài sản;

- Sửa chữa bao gồm sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Thứ tư, kiểm định tài sản kết cấu hạ tầng hàng không:

- Kiểm định là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của tài sản thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích;

- Kiểm định được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 40 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Thứ năm, quan trắc tài sản kết cấu hạ tầng hàng không:

- Quan trắc là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến dạng, chuyển vị và các thông số kỹ thuật khác của tài sản và môi trường xung quanh theo thời gian;

- Yêu cầu và danh mục tài sản bắt buộc quan trắc quy định tại Điều 6 Thông tư 48/2016/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 56/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 25/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

305

Văn bản liên quan