Quy định mới về điều chỉnh giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt

Ngày 11/3/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Theo quy định mới, việc điều chỉnh giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt được thực hiện như sau:

  • Cơ quan quản lý Nhà nước về đường sắt hoặc doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có quyền yêu cầu hoặc đề xuất điều chỉnh phương án giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá trình Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định.

  • Việc lập hồ sơ trình, thẩm định, phê duyệt giá điều chỉnh theo Điều 19 và Điều 20 Thông tư 24/2018/TT-BGTVT.

  • Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được quyền khuyến mại giảm giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Thông tư 11/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

111

Văn bản liên quan