Quy định mới về giảm định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Theo đó, Thông tư 15 đã bổ sung thêm 03 trường hợp giáo viên phổ thông sẽ được giảm định mức tiết dạy, củ thể các trường hợp được giảm định mức tiết dạy như sau:

  • Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

  • Giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

  • Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần

  • Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

  • Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

  • Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

  • Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

  • Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

259

Văn bản liên quan