Quy định mới về hồ sơ trình quyết định thành lập tổ chức hành chính

Nghị định 158/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành thay thế Nghị định 83/2006/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Theo quy định mới, để được thành lập tổ chức hành chính thì cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập phải lập hồ sơ gửi đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập, hồ sơ này bao gồm:

  • Tờ trình của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính;

  • Đề án thành lập tổ chức hành chính;

  • Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức hành chính;

  • Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền;

  • Báo cáo của cơ quan đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan thẩm định;

  • Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan và các tài liệu khác có liên quan đến thành lập tổ chức hành chính;

  • Văn bản thông báo ý kiến của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp thành lập tổ chức hành chính quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định 158 làm tăng đầu mối tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Xem thêm quyết định thành lập tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

398

Văn bản liên quan