Quy định mới về hoạt động của thôn, tổ dân phố

Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Theo đó, Thông tư 09 đã sửa đổi, bổ sung các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố. Cụ thể quy định mới như sau:

  • Cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định những nội dung về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc tự quản trong nội bộ;...

  • Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố; tham gia, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

  • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Tham gia việc bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn.

Lưu ý: Các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định tại Điều này được thực hiện thông qua hội nghị của thôn, tổ dân phố.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

145

Văn bản liên quan