Quy định mới về HS tham gia thị trường điện của đơn vị mua buôn điện

Thông tư 45/2018/TT-BCT đã được Bộ Công Thương ban hành quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2014/TT-BCT.

Theo đó, trước 07 ngày làm việc từ thời điểm chậm nhất phải tham gia thị trường điện, đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm hoàn thiện và nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện, hồ sơ bao gồm:

  • Bản đăng ký tham gia thị trường điện, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị mua buôn điện và ngày dự kiến tham gia thị trường điện;

  • Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực;

  • Văn bản về danh sách các vị trí đo đếm và phương thức giao nhận điện năng tại các vị trí đo đếm ranh giới của đơn vị;

  • Biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa tại các vị trí đo đếm ranh giới trong phạm vi quản lý của đơn vị, hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện và chữ ký số.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 45/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan