Quy định mới về phân phối lợi nhuận của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí VN

Vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 06/2015/NĐ-CP quy định về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

tap doan dau khi phan phoi loi nhuan, Nghi dinh 06/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 06/2015/NĐ-CP, lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

- Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có).

- Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.

- Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các nội dung quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này được phân phối như sau:

a) Trích 10% lập Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí; khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa.

b) Trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển.

c) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Công ty mẹ xếp loại A được trích tối đa không quá 3 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Công ty mẹ xếp loại B được trích tối đa không quá 1,5 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Công ty mẹ xếp loại C được trích tối đa không quá 1 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi;

Công ty mẹ không thực hiện xếp loại thì không được trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp:

  • Công ty mẹ xếp loại A được trích tối đa không quá 1,5 tháng lương thực hiện của Viên chức quản lý doanh nghiệp;

  • Công ty mẹ xếp loại B được trích tối đa không quá 01 tháng lương thực hiện của Viên chức quản lý doanh nghiệp;

  • Công ty mẹ xếp loại C hoặc doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp.

Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Hội đồng thành viên quyết định việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận.

Xem chi tiết tại: Nghị định 06/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/3/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

146

Văn bản liên quan