Quy định mới về quản lý nghiệp vụ CSDL quốc gia về tài sản công

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về hoạt động này.

Theo đó, trách nhiệm quản lý nghiệp vụ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được Thông tư 67 quy định như sau:

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

  • Xây dựng yêu cầu về nghiệp vụ báo cáo kê khai tài sản công phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong từng thời kỳ làm cơ sở để xây dựng, nâng cấp hệ thống;
  • Tổ chức tập huấn và hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình sử dụng, khai thác và trao đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia và các nghiệp vụ liên quan khác khi có nhu cầu;
  • Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ công tác lập kế hoạch, công tác chỉ đạo, điều hành, báo cáo, phân tích dự báo của Chính phủ, của Bộ Tài chính và cơ quan nhà nước có liên quan.

2. Cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đảm bảo việc nhập, duyệt, chuẩn hoá dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 67/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

230

Văn bản liên quan