Quy định mới về tài khoản 113 - Tiền đang chuyển, chờ xác nhận từ KBNN

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo như Thông tư 112, việc thực hiện kế toán tài khoản 113 được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Tài khoản 113 phản ánh các khoản tiền của cơ quan hải quan đã nộp vào Kho bạc Nhà nước, thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước;
  • Chứng từ để hạch toán vào tài khoản này là: Chứng từ xuất quỹ tiền mặt để nộp vào Kho bạc Nhà nước, chứng từ liên quan của Kho bạc Nhà nước, chứng từ liên quan của ngân hàng;
  • Chỉ hạch toán vào Tài khoản 113 các khoản tiền cơ quan hải quan đã nộp vào Kho bạc Nhà nước, thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước.

Cũng theo Thông tư 112, tài khoản 113- Tiền đang chuyển, tiền chờ xác nhận thông tin thu từ Kho bạc Nhà nước có 3 tài khoản cấp 2, như sau:

  • Tài khoản 11301 - Tiền đang chuyển
  • Tài khoản 11302 - Tiền chờ xác nhận thông tin thu từ Kho bạc Nhà nước
  • Tài khoản 11399 – Khác.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 112/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

263

Văn bản liên quan