Quy định mới về thành phần Hội đồng khoa học công nghệ cấp BQP

Thông tư 08/2019/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ký ban hành quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng có 07 thành viên, gồm:

 • Chủ tịch Hội đồng: 01 Thủ trưởng Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng.

 • Ủy viên hội đồng:
  • Ủy viên Thư ký: 01 Cán bộ Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng;
  • Ủy viên Phản biện: Là chuyên gia, cán bộ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ liên quan đến chuyên ngành của dự án đầu tư phòng thí nghiệm thuộc các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng hoặc các tổ chức khoa học và công nghệ của Nhà nước;
  • Ủy viên hội đồng: Đại diện Cục Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Quốc phòng;
  • Ủy viên hội đồng: Đại diện Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng;
  • Ủy viên khác: Đại diện các cơ quan trong Bộ Quốc phòng; Đại diện các cơ quan Nhà nước theo giấy mời của Cục Khoa học quân sự.
 • Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng có thể nhiều hơn 07 thành viên do Cục trưởng Cục Khoa học quân sự quyết định.

Xem các quy định khác tại Thông tư 08/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

205

Văn bản liên quan