Quy định mới về thay đổi kinh phí công đoàn từ năm 2021

Đây là nội dung được đưa ra tại Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi 2021. Theo đó, Dự thảo đã sửa đổi quy định về kinh phí công đoàn.

thay đổi kinh phí công đoàn, Dự thảo Luật công đoàn

Quy định mới về thay đổi kinh phí công đoàn từ năm 2021 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 1 Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi 2021 đã sửa đổi nội dung của khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 về kinh phí công đoàn như sau:

  • Phương án 1: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đối với doanh nghiệp có từ 02 tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trở lên, mức phân bổ kinh phí này cho các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở theo quy định của Chính phủ.

  • Phương án 2: Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; 70% số thu kinh phí này được giao cho công đoàn cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Như vậy, Dự thảo này quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Xem thêm quy định khác tại: Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi 2021

Ngọc Tài

 

Gởi câu hỏi

289

Văn bản liên quan