Quy định mới về thời gian nộp hồ sơ, nộp thuế điện tử năm 2019

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 66/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, Khoản 4 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử được quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC, cụ thể quy định mới như sau:

thoi gian nop ho so dien tu, nop thue dien tu, Thong tu 66/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, về thời gian nộp thuế điện tử: Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.

Thứ hai, về thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử:

Theo quy định hiện hành thì thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế và xử lý hành vi chậm nộp hoặc hành vi không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC.

Cụ thể, thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử được xác định qua bảng sau:

Chứng từ điện tử

Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử

Hồ sơ đăng ký thuế điện tử

Ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 66).

Hồ sơ khai thuế điện tử

Ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 66).

Chứng từ nộp thuế điện tử

Ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (theo mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 66).

Hồ sơ hoàn thuế điện tử

Ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 66).

Lưu ý là ngày nộp thuế điện tử được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội

Cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN có trách nhiệm gửi Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử đến người nộp thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được thông báo từ ngân hàng xác nhận nộp thuế điện tử thành công hoặc lý do nộp thuế điện tử không thành công, trừ trường hợp nộp thuế điện tử qua hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư 110/2015/TT-BTC.

Xem chi tiết tại Thông tư 66/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 05/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan