Quy định mới về thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 137/2017/TT-BTC quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Theo như quy định tại Thông tư 137, việc gửi báo cáo quyết toán năm được thực hiện trong thời hạn sau:

  • Đơn vị dự toán cấp I quy định thời hạn các đơn vị dự toán trực thuộc gửi báo cáo nhưng phải đảm bảo thời hạn quy định tại khoản 3, 4 dưới đây.

  • HĐND cấp tỉnh quy định cụ thể thời hạn UBND gửi báo cáo đến các cơ quan tại khoản 2, khoản 3 Điều 69 Luật Ngân sách nhà nước.

  • UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo của các đơn vị dự toán ở địa phương nhưng phải đảm bảo thời hạn theo quy định tại Điều 69 Luật Ngân sách nhà nước và Điều 44 Nghị định 163/2016/NĐ-CP.

  • Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi báo cáo quyết toán năm về Bộ Tài chính 02 bản, Kiểm toán Nhà nước 01 bản trước ngày 01/10 năm sau.

  • UBND cấp tỉnh gửi báo cáo quyết toán năm về Bộ Tài chính 02 bản, Kiểm toán Nhà nước 01 bản trước ngày 01/10 năm sau. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn, UBND cấp tỉnh gửi Nghị quyết HĐND cấp tỉnh phê chuẩn.

Xem chi tiết tại Thông tư 137/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

374

Văn bản liên quan