Quy định mới về thủ tục thuế về hàng hóa XK, NK theo chế độ ưu tiên

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo đó, thủ tục thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo chế độ ưu tiên được Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Được hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP; thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC. Căn cứ trên kết quả tự tính, tự khai của doanh nghiệp, cơ quan hải quan kiểm tra tính phù hợp về hồ sơ. Thời gian ra quyết định hoàn thuế không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

  • Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  • Được ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

Thông tư 07/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

369

Văn bản liên quan