Quy định mới về tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá QSDĐ

Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Theo đó, đối với đấu giá quyền sử dụng đất, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá được quy định như sau:

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi điểm a khoản 2 Điều này:

STT

Diện tích đất

Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Từ trên 5 ha

5.000.000

Xem chi tiết tại Thông tư 48/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan