Quy định mới về tỷ lệ vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư dự án PPP

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, quy định về lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Theo đó, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã ký kết. Ngoài ra, các nhà đầu tư trong dự án PPP phải đáp ứng được tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 63, cụ thể:

  • Đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư;
  • Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: Đối với phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%; đối với phần vốn từ trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%.

Lưu ý:

  • Phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP quy định tại Khoản 2 và 4 Điều 11 Nghị định 63 không tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu.
  • Đối với hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao, nhà đầu tư phải đáp ứng thêm yêu cầu về vốn chủ sở hữu (nếu có) theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan để thực hiện Dự án khác.

Xem thêm Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 19/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

2,120

Văn bản liên quan