Quy định phương thức, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 46/2018/TT-BLĐTBXH Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Quy định Phương thức, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định, thoong tuw 02/2015/TT-BKHCN

Quy định Phương thức, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định (ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 02/2015/TT-BKHCN quy định Hội đồng thẩm định và tổ chuyên gia tư vấn thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ do Thủ trưởng cơ quan thực hiện thẩm định thành lập. Thành phần Hội đồng thẩm định phải có đại diện của cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực cần thẩm định. Theo đó, Phương thức, nội dung và kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định được quy định như sau:

1. Phương thức làm việc của Hội đồng thẩm định :

  • Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ. Các thành viên Hội đồng thẩm định là phân tích, xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ; Cho ý kiến về mức độ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người;

  • Tài liệu đánh giá và Báo cáo thẩm định của tổ chuyên gia (nếu có) phải được cơ quan thực hiện thẩm định gửi đến các thành viên Hội đồng trước phiên họp ít nhất 03 ngày làm việc;

  • Phiên họp Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập Hội đồng và chỉ được tiến hành khi bảo đảm có mặt ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có chủ tịch hoặc phó chủ tịch được ủy quyền; 02 ủy viên phản biện (ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo). Ngoài ra, phiên họp Hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực cần thẩm định.

2. Nội dung làm việc của Hội đồng thẩm định 

  • Hội đồng xem xét, thảo luận, phân tích các nội dung trong Hồ sơ; xem xét sản phẩm của kết quả thực hiện nhiệm vụ; Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia đánh giá (nếu có);

  • Các thành viên hội đồng thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a hoặc 4b Thông tư này; Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; Thư ký Hội đồng tổng hợp và báo cáo kết quả;

  • Thư ký Hội đồng dự thảo biên bản thẩm định của Hội đồng theo mẫu quy định. Hội đồng thảo luận để thống nhất từng nội dung kết luận và thông qua biên bản.

3. Kết quả họp Hội đồng

  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Hội đồng đề nghị được phép ứng dụng phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên tham gia họp Hội đồng đồng ý. Phiếu thẩm định của các thành viên Hội đồng theo mẫu quy định;

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc họp Hội đồng, biên bản họp của Hội đồng được gửi về cơ quan thực hiện thẩm định theo mẫu quy định.

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2015/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 20/04/2015.

Ty Na

Gởi câu hỏi

34

Văn bản liên quan