Quy định rõ trách nhiệm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Ngày 11/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người.

trách nhiệm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người, Nghị định 09/2013/NĐ-CP

Quy định rõ trách nhiệm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 16 Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người như sau:

- Hoạt động theo đúng nội dung, phạm vi hoạt động quy định trong Giấy phép thành lập.

- Trách nhiệm thông báo hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân:

  • Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải thông báo trên báo địa phương hoặc báo Trung ương trong 05 (năm) số liên tục các thông tin về tên gọi, địa chỉ liên lạc, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, họ và tên người đứng đầu, số điện thoại;

  • Trước 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, cơ sở phải thông báo bằng văn bản với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về ngày bắt đầu hoạt động và lĩnh vực hoạt động;

  • Tại trụ sở chính của cơ sở phải có biển đề tên của cơ sở hỗ trợ nạn nhân, số điện thoại, địa chỉ. Trường hợp cần dùng tiếng nước ngoài, thì cỡ chữ nước ngoài phải nhỏ hơn và viết ở phía dưới chữ tiếng Việt. Cơ sở phải có sơ đồ các bộ phận làm việc và phải được niêm yết công khai cùng bản sao Giấy phép thành lập (có công chứng) tại trụ sở.

- Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động hỗ trợ nạn nhân với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Chi tiết xem tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/04/2013.

Ty Na

Gởi câu hỏi

17

Văn bản liên quan