Quy định về Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Quy định về Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
Tuyết Hoan

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia là tổ chức tư vấn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập cho từng lĩnh vực tiêu chuẩn.

 

Theo quy định tại Điều 16 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006, thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia bao gồm đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức khoa học và công nghệ, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức khác có liên quan, người tiêu dùng và các chuyên gia.

Theo đó, ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia có các nhiệm vụ sau đây:

  • Đề xuất quy hoạch, kế hoạch, phương án, giải pháp xây dựng tiêu chuẩn quốc gia;
  • Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở dự thảo do tổ chức, cá nhân đề nghị; trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; tham gia biên soạn, góp ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn quốc tế, dự thảo tiêu chuẩn khu vực; tham gia thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng;
  • Tham gia hoạt động tư vấn, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn khác;
  • Tham gia xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật khi được yêu cầu.

Xem thêm tại: Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 có hiệu lực ngày 01/01/2007.  

Gởi câu hỏi

252

Văn bản liên quan