Quy định về biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tài chính

Ngày 14/01/2019, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTC quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.

Theo đó, Thông tư 02/2019/TT-BTC quy định về mẫu báo cáo thống kê ngành Tài chính như sau:

  • Danh mục báo cáo thống kê ngành Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BTC;

  • Biểu mẫu báo cáo thống kê quy định cụ thể: Tên báo cáo, kỳ báo cáo, thời hạn báo cáo, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, nội dung báo cáo. Hệ thống biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BTC;

  • Ký hiệu biểu mẫu báo cáo gồm phần số và phần chữ. Phần số gồm 4 chữ số, 2 chữ số đầu tương ứng với lĩnh vực báo cáo thống kê, 2 chữ số sau là số thứ tự liên tục từ 01 đến 99 dùng để đánh số cho các biểu mẫu báo cáo thuộc từng lĩnh vực; phần chữ gồm 2 phần, chữ cái đầu là chữ in hoa viết tắt của kỳ báo cáo, phần chữ tiếp theo là chữ in hoa viết tắt của đơn vị báo cáo. Đối với các báo cáo dùng để tổng hợp thành báo cáo thống kê quốc gia sẽ được bổ sung thêm ký tự “.QG” tại cuối ký hiệu biểu mẫu.

Xem kỳ báo cáo tại Thông tư 02/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

360

Văn bản liên quan