Quy định về biểu mẫu điện tử tương tác

Ngày 15/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 32/2017/TT-BTTTT quy định cụ thể về biểu mẫu điện tử tương tác.

Theo đó biểu mẫu điện tử tương tác được Thông tư 32 quy định như sau:

  • Giao diện của biểu mẫu điện tử tương tác cần được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, thuận lợi cho người sử dụng.

  • Tại các trường nhập dữ liệu trong biểu mẫu, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng dịch vụ công trực tuyến phải được cung cấp ở chế độ chọn để người sử dụng không phải nhập lại.

  • Trong biểu mẫu, cần cung cấp chức năng hướng dẫn trực tiếp ngay tại từng nơi nhập dữ liệu để người sử dụng có thể xem ngay hướng dẫn khai báo thông tin, cách sử dụng dịch vụ khi cần thiết.

  • Dịch vụ công trực tuyến cần cung cấp chức năng lưu trữ (ghi ra tệp hoặc in) những thông tin người sử dụng đã nhập vào biểu mẫu điện tử tương tác.

Xem chi tiết  Thông tư 32/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan