Quy định về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cơ quan của Đảng

Quy định về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cơ quan của Đảng
Phú Thịnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Theo đó, trụ sở làm việc của cơ quan của Đảng được đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau đây:

  • Cơ quan của Đảng chưa có trụ sở làm việc hoặc trụ sở làm việc hiện có không bảo đảm điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật mà Nhà nước không có trụ sở làm việc để giao và không thuộc trường hợp thuê trụ sở làm việc;
  • Sắp xếp lại hệ thống trụ sở làm việc để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Trụ sở làm việc được đầu tư xây dựng theo 02 mô hình sau:

  • Khu hành chính tập trung;
  • Trụ sở làm việc độc lập.

Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc được thực hiện theo các phương thức sau đây:

  • Giao tổ chức có chức năng thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo mô hình khu hành chính tập trung;
  • Giao cơ quan của Đảng trực tiếp sử dụng trụ sở làm việc hoặc tổ chức có chức năng thực hiện đầu tư xây dựng theo mô hình trụ sở làm việc độc lập.

Cơ quan tổ chức được giao thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc phải có đủ năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, xây dựng trụ sở làm việc còn được thực hiện dưới dạng đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công – tư và các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công - tư, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban thường vụ tỉnh ủy hoặc cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Thành ủy được ủy quyền là cơ quan có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án.

Xem thêm Nghị định 165/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

517

Văn bản liên quan