Quy định về đơn vị vận hành hệ thống thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2017/TT-BTTTT vào ngày 24/4/2017 quy định cụ thể về đơn vị vận hành hệ thống thông tin.

Theo đó Thông tư 03 quy định đơn vị vận hành hệ thống thông tin là cơ quan, tổ chức được chủ quản hệ thống thông tin giao nhiệm vụ vận hành hệ thống thông tin.

Trong trường hợp hệ thống thông tin bao gồm nhiều hệ thống thành phần hoặc phân tán, có nhiều hơn một đơn vị vận hành hệ thống thông tin, chủ quản hệ thống thông tin phải có trách nhiệm chỉ định một đơn vị làm đầu mối để thực hiện quyền và nghĩa vụ của đơn vị vận hành hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật.

Đồng thời Thông tư 03 còn quy định trong trường hợp chủ quản hệ thống thông tin thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin là bên cung cấp dịch vụ.

Xem chi tiết Thông tư 03/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan