Quy định về hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công thương

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 46/2014/TT-BCT về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công thương.

Quy định về hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của BCT, Thông tư 46/2014/TT-BCT

Quy định về hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của BCT (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 46/2014/TT-BCT quy định về hồ sơ thẩm tra, hồ sơ thẩm định tại Bộ Khoa học và Công nghệ và Hồ sơ thẩm định tại Vụ Pháp chế của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cụ thể như sau:

1. Hồ sơ thẩm tra

 • Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cơ quan, tổ chức biên soạn, kèm theo thuyết minh, đề cương đã được phê duyệt;

 • Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

 • Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (bao gồm cả văn bản dự thảo và file điện tử) kèm theo bản sao tài liệu gốc được sử dụng làm căn cứ để xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tài liệu tham khảo khác;

 • Danh sách tổ chức, cá nhân được gửi lấy ý kiến; bản tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo văn bản góp ý;

 • Các văn bản, tài liệu khác;

 • Công văn đề nghị thẩm tra.

2. Hồ sơ thẩm định tại Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cơ quan, tổ chức biên soạn, kèm theo thuyết minh, đề cương đã được phê duyệt;

 • Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

 • Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (bao gồm cả văn bản dự thảo và file điện tử) kèm theo bản sao tài liệu gốc được sử dụng làm căn cứ để xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tài liệu tham khảo khác;

 • Danh sách tổ chức, cá nhân được gửi lấy ý kiến; bản tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo văn bản góp ý;

 • Các văn bản, tài liệu khác;

 • Biên bản thẩm tra dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương và các tài liệu liên quan;

 • Văn bản tiếp thu ý kiến thẩm tra;

 • Công văn đề nghị thẩm định.

3. Hồ sơ thẩm định tại Vụ Pháp chế

 • Các tài liệu quy định về Hồ sơ thẩm định tại Bộ Khoa học và Công nghệ;

 • Kết quả thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

 • Văn bản tiếp thu ý kiến thẩm định;

 • Dự thảo Thông tư, dự thảo tờ trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định về việc đăng ký quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Bộ Công Thương thực hiện việc đăng ký quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại Bộ Khoa học và Công nghệ chậm nhất sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Hồ sơ đăng ký quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bao gồm:

 • Bản đăng ký quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này;

 • Bản sao quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

 • Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Chi tiết xem tại Thông tư 46/2014/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 19/01/2015.

Ty Na

Gởi câu hỏi

36

Văn bản liên quan