Quy định về kê khai, nộp phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá

Thông tư 106/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính đã ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Văn bản có hiệu lực từ ngày 21/11/2017.

Cụ thể, việc kê khai, nộp phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá được thực hiện như sau:

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

  • Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Thông tư 106 cũng quy định về tổ chức có trách nhiệm thu phí, cụ thể:

  • Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) là tổ chức thu phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản .

  • Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thực hiện thu phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Xem thêm quy định về quản lý sử dụng phí tại Thông tư 106/2017/TT-BTC, thay thế Thông tư 221/2016/TT-BTC.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan