Quy định về lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Cụ thể, lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính được Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định như sau:

  • Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của NHNN.

  • Công ty tài chính ban hành quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ.

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung khung lãi suất cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải gửi báo cáo cho NHNN về khung lãi suất, trong đó nêu cụ thể các yếu tố, nguyên tắc cơ bản xác định khung lãi suất cho vay tiêu dùng, các yếu tố về chi phí vốn, chi phí rủi ro, lợi nhuận trên vốn, lãi suất thị trường và bảo đảm bù đắp được các chi phí, rủi ro liên quan, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sự phát triển của công ty tài chính.

Xem chi tiết tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan