Quy định về miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

Theo đó, việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp được Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định như sau:

  • Các trường hợp miễn nhiệm, hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp và thời hạn giải quyết miễn nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 10 Luật Giám định tư pháp.

  • Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp gửi Vụ Tổ chức cán bộ.

  • Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế kiểm tra hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Công Thương.

  • Giám đốc Sở Công Thương thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương.

  • Trình tự, thời gian miễn nhiệm giám định viên tư pháp được thực hiện theo khoản 4 Điều 10 Luật Giám định tư pháp.

Xem thêm tại Thông tư 30/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

56

Văn bản liên quan