Quy định về mức thu, miễn, giảm phí SD dữ liệu đo đạc và bản đồ

Ngày 10/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Theo đó, việc miễn, giảm phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ được Thông tư 33/2019/TT-BTC quy định như sau:

  • Miễn phí đối với trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công để phục vụ:

    • Mục đích quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp;

    • Phòng, chống thiên tai trong tình trạng khẩn cấp.

    • Tình trạng khẩn cấp quy định tại khoản này được xác định theo quy định của Luật quốc phòng và pháp luật về phòng, chống thiên tai.

  • Mức thu phí bằng 60% mức phí tương ứng tại Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư 196/2016/TT-BTC đối với trường hợp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Xem chi tiết mức phí tại Thông tư 33/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan