Quy định về nội dung hoạt động thanh tra tài nguyên và môi trường

Ngày 16/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

nội dung thanh tra tài nguyên và môi trường, Nghị định 35/2009/NĐ-CP

Quy định về nội dung hoạt động thanh tra tài nguyên và môi trường (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Nghị định 35/2009/NĐ-CP quy định cụ thể về nội dung hoạt động thanh tra tài nguyên và môi trường. Chi tiết như sau:

1. Thanh tra hành chính:

  • Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng cùng cấp;

  • Nội dung, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra hành chính thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.

2. Thanh tra chuyên ngành:

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của Thủ trưởng cùng cấp đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường, bao gồm: Đất đai; Tài nguyên nước; Tài nguyên khoáng sản, địa chất; Môi trường; Khí tượng, thuỷ văn; Đo đạc, bản đồ; Quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; Các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động tài nguyên và môi trường.

Chi tiết xem tại Nghị định 35/2009/NĐ-CP có hiệu lực ngày 23/5/2009.

Ty Na

Gởi câu hỏi

33

Văn bản liên quan