Quy định về phổ biến thông tin thống kê nhà nước

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê.

Theo đó, phổ biến thông tin thống kê nhà nước là việc thông báo, phát hành, truyền đưa thông tin thống kê nhà nước u đến cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê nhà nước. Thông tin thống kê nhà nước gồm số liệu thống kê và bản phân tích số liệu thống kê. Trong đó, bản phân tích số liệu thống kê gồm:

  • Báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm;
  • Báo cáo kết quả Điều tra, tổng Điều tra thống kê;
  • Báo cáo phân tích chuyên đề;
  • Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch 5 năm và hàng năm.

Cũng theo Nghị định 94/2016/NĐ-CP, trước ngày 15/12 hàng năm, cơ quan công bố thông tin thống kê nhà nước phải công khai lịch phổ biến thông tin trong năm kế tiếp trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan