Quy định về phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Vừa qua, Thông tư 04/2018/TT-BNV đã được Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

Theo đó, phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng và phụ trách kế toán được Thông tư 04 sửa đổi bổ sung như sau:

1. Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng

  • Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tư 04 được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

  • Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư 04 được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

2. Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán

  • Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 hoặc người được bố trí làm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Thông tư 04 được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

  • Người được bố trí phụ trách kế toán ở các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư 04 được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Xem thêm Thông tư 04/2018/TT-BNV thay thế Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

202

Văn bản liên quan