Quy định về sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể, việc sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu được Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

  • Nhà thầu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 11/2016/NĐ-CP theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư 40 đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu.

  • Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã kê khai thì nhà thầu thực hiện theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư 40 đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu.

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức của địa phương thực hiện giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu. Trường hợp không giới thiệu, cung ứng được lao động Việt Nam thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển.

Xem chi tiết tại Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan