Quy định về tài sản kết cấu hạ tầng đường không

Ngày 13/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 44/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Theo đó, Nghị định 44 quy định chi tiết về hồ sơ quản lý và kế toán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Cụ thể:

Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gồm:

  • Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
  • Báo cáo kê khai; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
  • Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có trách nhiệm lập hồ sơ, quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về tài sản và thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giao thông vận tải và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Kế toán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Nghị định này quy định, tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có kết cấu độc lập hoặc một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định là một đối tượng ghi sổ kế toán.

Trường hợp một hệ thống được giao cho nhiều cơ quan quản lý thì đối tượng ghi sổ kế toán là phần tài sản được giao cho từng cơ quan.

Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có trách nhiệm:

  • Mở sổ và thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
  • Thực hiện báo cáo tình hình tăng, giảm, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hàng năm theo quy định của pháp luật.

Nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được xác định theo nguyên tắc:

  • Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đang sử dụng trước ngày Nghị định 44 có hiệu lực thi hành thì sử dụng giá trị đã có để ghi sổ kế toán;
  • Đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hoàn thành, đưa vào sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì giá trị ghi sổ kế toán là giá trị mua sắm, quyết toán theo quy định;
  • Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được đầu tư xây dựng mới, hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa có quyết toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì sử dụng nguyên giá tạm tính để ghi sổ kế toán. Nguyên giá tạm tính trong trường hợp này được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên sau: Giá trị đề nghị quyết toán; giá trị xác định theo Biên bản nghiệm thu A - B; giá trị dự toán Dự án đã được phê duyệt. Khi có quyết toán được phê duyệt, kế toán thực hiện điều chỉnh giá trị đã ghi sổ theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định tại Nghị định này;
  • Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trong quá trình quản lý, sử dụng được nâng cấp, mở rộng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt của dự án được hạch toán tăng giá trị tài sản.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ kế toán, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Nghị định 44/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/3/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

354

Văn bản liên quan