Quy định về thời điểm tham gia thị trường điện

Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2014/TT-BCT.

Theo như Thông tư 45, đơn vị phát điện, đơn vị mua buôn điện tham gia vào thị trường điện tại các thời điểm sau:

  1. Đối với đơn vị phát điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, đơn vị mua buôn điện tham gia thị trường bán buôn điện thí điểm: Tiếp tục tham gia thị trường bán buôn điện từ ngày thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức vận hành.
  2. Đối với các trường hợp khác
  • Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện có trách nhiệm tham gia thị trường điện từ:
    • Ngày đầu tiên của tháng M nếu ngày vận hành thương mại của nhà máy điện được công nhận trước ngày 20 tháng M-1;
    • Ngày đầu tiên của tháng M+1 nếu ngày vận hành thương mại của nhà máy điện được công nhận từ ngày 20 đến ngày cuối cùng của tháng M-1.
  • Đơn vị mua buôn điện có trách nhiệm tham gia thị trường điện từ ngày thực hiện giao nhận, mua điện từ lưới điện truyền tải.

Xem thêm hồ sơ đăng ký tham gia thị trường tại Thông tư 45/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan