Quy định về ứng dụng CNTT, bảo mật thông tin thống kê ngành Tài chính

Thông tư 02/2019/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ký ban hành quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. Văn bản thay thế Thông tư 15/2013/TT-BTC.

Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và bảo mật thông tin thống kê ngành Tài chính được Thông tư 02/2019/TT-BTC quy định như sau:

  • Hệ thống thông tin Thống kê tài chính sử dụng để gửi, nhận, khai thác thông tin, số liệu thống kê theo chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.

  • Những số liệu báo cáo thống kê và các tài liệu liên quan thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật của ngành Tài chính phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Tài chính và Điều 57 Luật Thống kê.

  • Các cá nhân được phân quyền khai thác số liệu báo cáo thống kê trên Hệ thống thông tin Thống kê tài chính có trách nhiệm tuân thủ các quy định về quản lý mật khẩu truy nhập hệ thống và bảo mật thông tin.

Xem chi tiết các mẫu báo cáo tại Thông tư 02/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan