Quy định về vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 162/2016/TT-BQP quy định thực hiện một số điều của Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải được Thông tư 162/2016/TT-BQP quy định chi tiết như sau:

  • Trường hợp cần thiết lập vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định 71/2015/NĐ-CP, Bộ, ngành chủ quản báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định thiết lập vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải;

  • Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thiết lập vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải, Bộ, ngành chủ quản phải thông báo rộng rãi trong nước và quốc tế trong “Thông báo hàng hải” theo tập quán hàng hải quốc tế, chậm nhất 15 ngày trước khi áp dụng. Trường hợp khẩn cấp thông báo ngay sau khi áp dụng theo quy định tại Điều 26 Luật Biển Việt Nam;

  • Phạm vi vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải được xác định bằng tọa độ trên hải đồ.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 162/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 06/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

88

Văn bản liên quan