Quy định về xây dựng Cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ

Thông tư 13/2018/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Theo Thông tư 13, việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu được thực hiện như sau:

1. Cơ sở dữ liệu được xây dựng phải bảo đảm phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Công Thương, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật; tính tương thích, khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin và khả năng mở rộng các trường dữ liệu trong thiết kế hệ thống và phần mềm ứng dụng.

2. Thiết kế cấu trúc Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm việc mở rộng và phát triển.

3. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Cơ sở dữ liệu bao gồm:

  • Hệ thống số hóa và tạo dựng nội dung số;
  • Hệ thống máy chủ;
  • Hệ thống sao lưu và lưu trữ dữ liệu;
  • Hệ thống an toàn, an ninh và bảo mật thông tin;
  • Hệ thống trang thiết bị phục vụ việc truy nhập, khai thác và cập nhật thông tin;
  • Hệ thống cơ sở phần mềm hạ tầng.

Xem thêm quy định về quản lý CSDL tại Thông tư 13/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan