Quy đổi thời gian để tính hưởng trợ cấp một lần cho quân nhân

Đây là nội dung nổi bật được Chính phủ đề cập tại Nghị định 32/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.

Theo quy định hiện hành, người làm công tác cơ yếu là quân nhân, Công an nhân dân được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Khoản 2 Điều 4, Điều 22, Mục IV Danh mục số 01 và các Bảng 13, 14, 15 và 16 Danh mục số 04 ban hành kèm theo Nghị định 32/2013/NĐ-CP.

quy doi thoi gian de tinh huong che do tro cap mot lan cho quan nhan, Nghi dinh 32/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Căn cứ tại Điều 20 Nghị định 32/2013/NĐ-CP, người làm công tác cơ yếu có thời gian chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành, nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu theo quy định như sau:

Người làm công tác cơ yếu

Thời gian được quy đổi

Người làm công tác cơ yếu có thời gian chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu

Thời gian chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 06 tháng

Người làm công tác cơ yếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt mức 100%; ngành, nghề đặc thù được xếp loại lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Thời gian được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 04 tháng

Người làm công tác cơ yếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên; ngành, nghề đặc thù được xếp loại lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Thời gian được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 02 tháng

+ Trường hợp trong cùng một thời gian công tác, người làm công tác cơ yếu đủ 2 hoặc 3 điều kiện thì được hưởng theo mức quy đổi cao nhất.

+ Trường hợp có thời gian công tác đứt quãng thì được cộng dồn để xác định tổng thời gian được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Lưu ý: Thời gian tăng thêm do quy đổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu nêu trên được tính hưởng trợ cấp một lần với mức cứ 01 năm được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương.

Chi tiết xem tại Nghị định 32/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/6/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan