Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 được ban hành ngày 15/6/2018. Theo đó, Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Luật khoa học và công nghệ năm 2013, đơn cử là sửa đổi nội dung về quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 sửa đổi, bổ sung Điều 10 Luật khoa học và công nghệ năm 2013, quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập là quy hoạch ngành quốc gia.

Việc lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

  • Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thống nhất, đồng bộ và phân bố hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ;
  • Gắn kết tổ chức khoa học và công nghệ với cơ sở đào tạo và tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
  • Bảo đảm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, chú trọng những lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;
  • Bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm.

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực ngày 01/01/2019. 

 

Gởi câu hỏi

262

Văn bản liên quan