Quy trình các đơn vị cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử BCA

Mới đây, Bộ Công an ban hành Thông tư 80/2020/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Quy trình các đơn vị cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử BCA , Thông tư 80/2020/TT-BCA

Quy trình các đơn vị cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử BCA (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 80/2020/TT-BCA quy định quy trình công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động cung cấp cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cụ thể như sau:

1. Đối với thông tin chung được phép công khai về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương: Đơn vị làm công tác tổ chức cán bộ của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cung cấp ngay sau khi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho phép công bố.

2. Đối với hoạt động thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân; lãnh đạo Bộ Công an với Công an các đơn vị, địa phương: Đơn vị chủ trì phục vụ lãnh đạo Bộ Công an tham gia sự kiện có trách nhiệm thông báo để Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cử cán bộ tiếp cận, đưa tin hoặc phối hợp đưa tin.

3. Đối với hoạt động, sự kiện do Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương chủ trì cần thông tin, tuyên truyền: Đơn vị chủ trì có trách nhiệm thông báo để Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cử cán bộ dự, đưa tin; đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu (nếu có) cho cán bộ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để biên tập, đăng tải. Trường hợp vì lý do khách quan không thể cử cán bộ dự, đưa tin, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an có trách nhiệm trao đổi lại để đơn vị chủ trì xây dựng tin, bài gửi Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an duyệt, đăng tải theo quy định.

Đối với hoạt động, sự kiện do các đơn vị ngoài lực lượng Công an nhân dân chủ trì nhưng có lãnh đạo Bộ Công an tham dự cần thông tin, tuyên truyền: Trước khi diễn ra hoạt động, sự kiện, đơn vị chủ trì phục vụ lãnh đạo Bộ Công an tham gia hoạt động, sự kiện có trách nhiệm thông báo để Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cử cán bộ tiếp cận, đưa tin hoặc phối hợp đưa tin.

4. Đối với những văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác công an do Bộ Công an xây dựng, trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước ký ban hành; văn bản, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cần thông tin, tuyên truyền: Đơn vị chủ trì xây dựng văn bản (hoặc tham mưu đề xuất) có trách nhiệm cung cấp văn bản hoặc đề xuất trích đăng những nội dung cụ thể cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để đăng tải, tuyên truyền trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi văn bản được ký ban hành hoặc lãnh đạo Bộ Công an có ý kiến chỉ đạo.

5. Đối với các chuyên mục tuyên truyền theo sự kiện, lĩnh vực: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an phối hợp Công an các đơn vị, địa phương xây dựng nội dung, thành phần mục tin cơ bản của chuyên mục tuyên truyền.

Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan tới chuyên mục theo yêu cầu của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

6. Đối với thông tin về tình hình có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Công an nhân dân; kết quả công tác định kỳ hoặc kết quả các chuyên đề công tác lớn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an nhân dân: Công an các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin hoặc đề xuất trích đăng những nội dung cụ thể cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định.

Đối với phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các nguy cơ đe dọa, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội cần kịp thời cảnh báo cho cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và người dân: Công an các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất đăng tải ngay khi phát hiện các phương thức, thủ đoạn, nguy cơ hoặc khi có yêu cầu của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

7. Đối với các vụ việc, vấn đề phức tạp xảy ra tại đơn vị, địa phương mà dư luận, Nhân dân quan tâm: Công an các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin về vụ việc, vấn đề, quan điểm chỉ đạo giải quyết, các công tác đã và dự kiến sẽ triển khai cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trong thời hạn 12 giờ kể từ khi vụ việc, vấn đề xảy ra.

8. Đối với thông tin về công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp:

  • Đối với các văn bản quy định tại điểm a, b, d khoản 15 Điều 3 Thông tư này: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2017/TT-BCA ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân và Quy định về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; đăng tải văn bản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 353/QĐ-BCA-V19 ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.

  • Đối với các thông tin quy định tại các điểm c, đ, e khoản 15 Điều 3 Thông tư này: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an về việc đăng tải các thông tin này trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Khi được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý, trong thời gian 02 ngày làm việc, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để biên tập, đăng tải.

9. Đối với thông tin do lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phát ngôn hoặc cung cấp trực tiếp cho báo chí: Công an các đơn vị, địa phương chủ động cung cấp cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đồng thời với việc phát ngôn hoặc cung cấp cho các cơ quan báo chí. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an duyệt, đăng tải trong trường hợp cần thiết và quản lý thống nhất với hoạt động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công an đối với cùng vấn đề.

10. Thời gian trả lời các câu hỏi của tổ chức, cá nhân đối với các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công an đã phân cấp cho Công an các đơn vị, địa phương giải quyết (do Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an chuyển tới): Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được câu hỏi; trường hợp cần sự phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương khác, thời gian trả lời không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được câu hỏi.

11. Đối với thông tin về các công trình nghiên cứu khoa học, sản phẩm khoa học và công nghệ trong ngành Công an (phục vụ dân sinh): Thời gian cung cấp không quá 20 ngày làm việc kể từ khi công trình nghiên cứu khoa học, sản phẩm khoa học và công nghệ được nghiệm thu.

12. Các thông tin khác: Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát các thông tin theo trách nhiệm cung cấp của đơn vị mình, tổng hợp, gửi Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

 Chi tiết nội dung xem tại Thông tư 80/2020/TT-BCA, có hiệu lực từ 15/9/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

35

Văn bản liên quan