Quy trình công nhận ngày truyền thống của đơn vị trong QĐND

Thông tư 199/2016/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ký ban hành quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, việc xét công nhận ngày truyền thống của đơn vị trong QĐND được thực hiện như sau:

  • Đối với ngày truyền thống thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

    • Đơn vị đề nghị công nhận ngày truyền thống lập 02 bộ hồ sơ gửi về Cục Tuyên huấn;
    • Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Tuyên huấn chủ trì, thẩm định, báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định công nhận; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Tuyên huấn có văn bản thông báo và nêu rõ lý do để đơn vị hoàn thiện theo yêu cầu.
  • Đối với ngày truyền thống thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng:

    • Đơn vị đề nghị công nhận ngày truyền thống lập 02 bộ hồ sơ gửi về Cơ quan Chính trị đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;
    • Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Chính trị đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì, thẩm định, trình Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng ban hành quyết định công nhận; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan Chính trị đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có văn bản thông báo và nêu rõ lý do để đơn vị hoàn thiện theo yêu cầu.

Xem chi tiết tại Thông tư 199/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan