Quy trình đánh giá ngoài trường trung học theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT

Đánh giá ngoài là quá trình khảo sát, đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước đối với trường trung học để xác định mức đạt được tiêu chuẩn đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định tại Điều 26, 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài bao gồm:

  • Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài trường trung học để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia;
  • Báo cáo tự đánh giá: 02 bản.

Theo đó, quy trình đánh giá ngoài trường trung học gồm các bước sau:

Một là, nghiên cứu hồ sơ đánh giá.

Hai là, khảo sát sơ bộ tại trường trung học.

Ba là, khảo sát chính thức tại trường trung học.

Bốn là, dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

Năm là, lấy ý kiến phản hồi của trường trung học về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

Sáu là, hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 10/10/2018. 

 

Gởi câu hỏi

3,115

Văn bản liên quan