Quy trình nhận kim khí quý, đá quý theo hình thức nguyên niêm phong

Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tư 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.

Theo đó, việc nhận kim khí quý, đá quý theo hình thức nguyên niêm phong được Thông tư 17/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Tổ trưởng thực hiện kiểm soát đầy đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ đối với tài sản nhận như quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 17. Người giao hiện vật theo niêm phong phải có bảng kê chi tiết các hiện vật, tên từng hiện vật; số lượng, chất lượng và khối lượng của hiện vật.

  • Tổ giao nhận chứng kiến và hướng dẫn người giao tự đóng gói, hộp, niêm phong các hiện vật. Trong gói, hộp có bảng kê và biên bản giao nhận kèm theo. Biên bản giao nhận có ghi rõ nhận theo gói, hộp niêm phong. Niêm phong ghi rõ: đơn vị giao, người giao, họ tên, chữ ký của người đóng gói, hộp niêm phong; ngày, tháng, năm giao, người giao ký.

Lưu ý: Người có tên trên niêm phong chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và khối lượng hiện vật trong gói, hộp đã niêm phong. Đơn vị nhận theo gói, hộp nguyên niêm phong không chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và khối lượng hiện vật trong gói, hộp đã niêm phong.

Chi tiết xem tại Thông tư 17/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/9/2015.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

49

Văn bản liên quan