Quy trình nội bộ tổ chức THA trong cơ quan THADS

Quyết định 273/QĐ-TCTHADS do Tổng cục THADS ký ngày 22/02/2017 ban hành Quy trình tổ chức thi hành án (THA) trong nội bộ cơ quan THADS.

 

Quy trình quy định việc phân công nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan THADS xuyên suốt quá trình tổ chức THADS, gồm:

  • Việc thụ lý thi hành án, bao gồm việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án, bản án, quyết định do Tòa án, Trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh chuyển (sau đây gọi là bản án), hồ sơ ủy thác thi hành án; kiểm tra, xử lý yêu cầu thi hành án, bản án, hồ sơ ủy thác thi hành án; ban hành quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án.

  • Việc tổ chức thi hành án, bao gồm quá trình tổ chức thi hành quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật từ việc lập hồ sơ thi hành án cho đến khi tổ chức thi hành án xong.

  • Việc thẩm tra, đưa hồ sơ thi hành án vào lưu trữ.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

 

Chi tiết nội dung Quy trình tổ chức THA xem tại Quyết định 273/QĐ-TCTHADS có hiệu lực áp dụng từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi

1,051

Văn bản liên quan