Quy trình thẩm định giá bao gồm mấy bước?

Quy trình thẩm định giá bao gồm mấy bước?
Phú Thịnh

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 28/2015/TT-BTC về tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07.

 

Theo đó, Thông tư 28 quy định quy trình thẩm định giá bao gồm 06 bước, cụ thể:

  • Bước 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.

  • Bước 2. Lập kế hoạch thẩm định giá.

  • Bước 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin.

  • Bước 4. Phân tích thông tin.

  • Bước 5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.

  • Bước 6. Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

Xem chi tiết các bước tại Thông tư 28/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 20/4/2015.

Gởi câu hỏi

232

Văn bản liên quan