Quy trình tiếp nhận, sử dụng dữ liệu hành chính trong thống kê nhà nước

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thống kê.

Theo quy định tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP, việc cung cấp, tiếp nhận và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước được thực hiện theo quy trình sau:

  • Khảo sát, đánh giá khả năng sử dụng và tính phù hợp của dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính cho Mục đích hoạt động thống kê nhà nước; Điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để cung cấp, tiếp nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính;

  • Lập văn bản quy định việc sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và cơ quan thống kê trung ương;

  • Chuẩn bị các Điều kiện cần thiết về nhân lực, vật lực cho việc cung cấp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, lưu trữ, bảo mật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính;

  • Thực hiện cung cấp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, lưu trữ, bảo mật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính theo nội dung văn bản đã ký kết giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và cơ quan thống kê trung ương;

  • Định kỳ cập nhật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính.

Xem thêm tại Nghị định 94/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan