Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp

Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được ban hành ngày 24/5/2018.

Theo đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo quy trình như sau:

1. Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

2. Lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra.

3. Thông báo kế hoạch kiểm tra.

4. Tổ chức kiểm tra.

5. Đánh giá kết quả kiểm tra.

6. Thông báo kết quả kiểm tra.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 10/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2018. 

 

Gởi câu hỏi

385

Văn bản liên quan