Quy trình xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm hiện hành

Thông tư 137/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Theo như Thông tư 137, việc xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm được thực hiện theo quy trình sau:

1. Đơn vị dự toán cấp trên của đơn vị sử dụng ngân sách:

  • Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm theo quy định tại Điều 6 Thông tư 137;
  • Trước khi xét duyệt, Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên gửi thông báo kế hoạch xét duyệt cho các đơn vị dự toán trực thuộc, đồng thời thông báo cho đơn vị dự toán cấp I biết để phối hợp thực hiện.

2. Đơn vị dự toán cấp I.

  • Đơn vị dự toán cấp I xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm theo quy định tại Điều 6 Thông tư 137;
  • Riêng đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới đã được đơn vị dự toán cấp trên trực thuộc xét duyệt, đơn vị dự toán cấp I thẩm định theo Điều 7 Thông tư 137;
  • Trước khi xét duyệt quyết toán năm, Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I gửi thông báo kế hoạch xét duyệt cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, đồng thời thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp biết để phối hợp thực hiện.

3. Cơ quan tài chính các cấp:

  • Đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp: Cơ quan tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định theo Điều 7 Thông tư 137;
  • Đối với quyết toán ngân sách cấp huyện, xã: Cơ quan tài chính cấp trên thẩm định, thông báo kết quả thẩm định, tổng hợp quyết toán năm đối với quyết toán ngân sách cấp dưới trực thuộc theo Điều 8 Thông tư 137;

Xem thời hạn gửi báo cáo tại Thông tư 137/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

174

Văn bản liên quan